بوسیدن بچه ها ، فرزندان برای جلب توجه ، داستان سرایی ، مسائل بی اهمیت ، سوق دادن فرزندان ، پذیرش در برابر طرد ، سخت گیری در برابر آسان گیری ، بی اعتنایی ، سخت گیری و تعدی

دانلود آهنگ جدید

ایمیل پشتیبانی سایت : hamid.hajisafari@gmail.com

به دلیل به روز بودن روزانه سایت از صفحات دیگر هم استفاده کنید

در بوسیدن بچه ها افراط نکنید

26

در بعد طرد، والدین فکر می کنند فرزندان برای جلب توجه آنها اغلب داستان سرایی می کنند، لذا فرزندان حق ندارند از طریق مسائل بی اهمیت برای والدین مزاحمت ایجاد نمایند

والدین جهت سوق دادن فرزندانشان به سوی اهداف خویش ، روش های مختلفی را به کار می گیرند و رفتارهایی را در مقابل کودکانشان ارائه می دهند.

ادامه مطلب